ForsidePuljerCivilsamfundspuljenSpørgsmål og svar om Civilsamfundspuljen

Det er muligt at søge om midler til dækning af omkostninger til frivillige hos den danske organisation og partner i udviklingslandet. I alle typer af indsatser er det dog vigtigt, at de frivilliges roller og opgaver beskrives, og tydeligt tager afsæt i konkrete indsatser hos partneren i udviklingslandet. I forlængelse af dette, skal der i budgettet angives, hvor mange midler der anvendes hos hhv. partner i udviklingslandet og den danske organisation. 

Der er ikke krav om at LFA og udviklingstrekanten eksplicit skal anvendes ved ansøgning om midler til medborgerindsatser. Begge betragter vi dog som gode redskaber, som i nogle sammenhænge med fordel kan anvendes under forberedelsen af en indsats og til at gennemtænke de forskellige elementer i et projekt. 

En problemanalyse kan med fordel indgå i ansøgningsformatet pkt. 1 Relevans. 

I selve projektindsatsen skelnes der ikke, hvorvidt det er frivillige eller lønnede ansatte, som implementerer eller er involveret i indsatsen. I budgettet skal det anføres, hvis der er afsat lønninger til hhv. den danske organisation og den udenlandske partner. Hvis der er lønnet ansatte, er der i budgettet mulighed for at indregne overhead, hvilket ikke er muligt, hvis der er tale om frivillige.

I ansøgninger kan der ikke længere selvstændigt søges til afsluttende forberedelse af nye indsatser. Der vil i mindre omfang og evt. som del af en medborgerindsats, og typisk som del af organisatorisk styrkelse af partneren, kunne søges til aktiviteter som omfatter en finpudsning af en planlagt kommende indsats. 

Nej. Der kan i princippet ansøges om midler til indsatser af kort varighed, for eksempel et workshopseminar hvor der indgår forberedelse og opfølgning på seminaret. Ligeledes er der heller ikke noget maksimum for indsatsperiode.

Ved ansøgninger der indbefatter anden funding, er det det ansøgte beløb hos CISU der afgør, hvilke vurderingskriterier der anvendes (beløb under DKK 500.000 medborgerindsatser/beløb over DKK 500.000 udviklingsindsatser).

Det kan man godt. Også modsat at man har en bevilling til udviklingsindsats, og til samme partner ansøger om midler til en samtidig medborgerindsats. Der kan ikke ansøges om midler til ”forglemmelser” eller ”mangler” i et eksisterende projekt. I retningslinjer side 17 er angivet specifikt, hvordan man skal forholde sig til flere indsatser med samme partner. 

Ja, det kan man godt. Her anbefaler vi, at man gennemlæser siderne omkring Nexus i retningslinjerne, idet der her er vigtige aspekter at ihukomme i sin ansøgning.

Ja, der kan i budgettet allokeres midler til løn hos den danske organisation og hos partneren. En lønanalyse foretaget af CISU i sommeren 2020 viste, at anvendelse af lønmidler ofte ikke var tilstrækkelig begrundede i ansøgninger, og ansøgere opfordres derfor til i større grad at begrunde anvendelsen af danske lønkroner.

 

Princippet om kravsafstemhed gælder også her; dvs. desto større midler som allokeres til danske lønkroner, desto større er kravet til at det kan begrundes i ansøgningen. Det er muligt at søge danske lønkroner ifm. indsatsen til aktiviteter, projekttilsyn, ekstern evaluering samt oplysning i Danmark. I ansøgningen er det vigtigt at være opmærksom på følgende:

  • At behovet for dansk timeanvendelse er begrundet i behov fra partneren eller målgruppen.
  • At lokale personer ikke med fordel kunne have udført opgaven.
  • At dansk input i bevillingen ikke skaber afhængighed af den danske partner.

 

Læs budgetvejledning side 8-9 hvor det mere detaljeret er angivet bredden af hvad lønmidler kan anvendes til, samt hvordan danske lønmidler skal opstilles i budgettet.

Grundlæggende er der tre typer af afslag på ansøgning; hhv. afslagslag med opfordring til genansøgning, afslag med krav om markante ændringer, samt afslag pga. få midler. Nedenfor er illustreret, hvordan man konkret skal forholde sig, hvis man har fået afslag på ansøgning. Vi opfordrer altid til at søge rådgivning hos CISU i processen.